Pensionarea medicala

Cine are dreptul la pensie de invaliditate?

-Persoanele care si-au pierdut capacitatea totala sau partiala (cel putin pe jumatate) a capacitatii de munca datorita unor boli, interventii chirurgicale sau accidente – care au sau nu legatura cu locul de munca.

-Tinerii elevi şi studenţi, dar şi ucenicii care şi-au pierdut capacitatea de muncă parţial sau total

In cazul in care aceste accidente sau boli au survenit independent de locul sau conditiile de munca, conditia suplimentara este ca persoana in cauza sa fi indeplinit stagiul de cotizare necesar in raport cu varsta, conform legii nr. 19/2000.

Acest stagiu prevede faptul ca, in functie de varsta trebuie sa fi cotizat dupa cum urmeaza:

-Sub 25 de ani – 5 ani de cotizare

-Intre 25 – 31 de ani – 8 ani de cotizare

-31 – 37 de ani – 11 ani de cotizare

-37 – 43 ani – 14 ani de cotizare

-43 – 49 ani – 18 ani de cotizare

-49 – 55 ani – 22 ani de cotizare

-Peste 55 ani – 25 ani de cotizare

Totusi, si cei care au realizat cel putin jumatate din acest stagiu pana in momentul ivirii accidentului/bolii au dreptul la pensie de invaliditate, calculandu-se altfel stagiul potential rezultat, prin scaderea stagiului complet de cotizare si stagiul realizat efectiv.

 

Care sunt etapele necesare pentru a se acorda pensia de invaliditate?

1. Medicul curant îi acordă pacientului concediu medical pe toată perioada cât acesta nu mai e capabil să muncească.

2. După cumularea a 90 de zile de concediu medical în ultimul an, medicul propune pensionarea de invaliditate solicitand avizul cabinetului de expertiza medicala teritoriala. În urma evaluării, comisia poate propune pensionarea medicală temporară, cu reevaluare periodică sau definitivă – în funcție de gravitatea bolii. Cazurile cu potenţial de ameliorare pot fi menţinute în concediu medical vizat lunar de comisie, până la reluarea capacităţii de muncă.

 

Persoana trebuie sa se prezinte la comisie cu urmatoarele acte:

-cerere pentru înscrierea la pensie de invaliditate;

-carnetul de muncă (original şi copie);

-carte de identitate, certificat de naştere şi de căsătorie, original şi copie;

-livretul militar (original şi copie);

-diploma de absolvire a învăţământului universitar şi foaia matricolă (original şi copie) şi/sau adeverinţa eliberată de instituţia de învăţământ superior din care să rezulte durata normală, perioada efectuării studiilor şi faptul că acestea au fost urmate la zi;

-acte doveditoare privind stagiul de cotizare în specialitate – pentru personalul militar;

-adeverinţă privind sporurile cu caracter permanent reglementate prin lege sau prin contractul colectiv/individual de muncă, în original;

-adeverinţă privind încadrarea activităţii în fostele grupe I şi/sau II de muncă, în condiţii deosebite, speciale şi alte condiţii de muncă, în original (dacă este cazul);

-procura specială pentru mandatar, original şi copie

-acte pentru dovedirea calităţii de beneficiar al Decretului-lege nr. 118/1990, republicat, şi/sau al Legii recunoştinţei faţă de eroii-martiri şi luptătorii care au contribuit la victoria Revoluţiei române din Decembrie 1989, precum şi faţă de persoanele care şi-au jertfit viaţa sau au avut de suferit în urma revoltei muncitoreşti anticomuniste de la Braşov din noiembrie 1987 nr. 341/2004, cu modificările şi completările ulterioare;

-dovada încetării calităţii de asigurat în cazul înscrierii la pensie anticipată sau pensie anticipată parţială, pentru persoanele care, la data solicitării, nu mai au calitatea de asigurat (original);

-adeverinţă care să ateste perioadele de activitate realizate după data de 1 ianuarie 2011, original;

-alte acte întocmite potrivit prevederilor legale prin care se dovedesc elemente necesare stabilirii drepturilor de pensie;

-decizia medicală asupra capacităţii de muncă (original);

-adeverinţa din care să rezulte data încetării plăţii indemnizaţiei pentru incapacitate temporară de muncă/copia ultimului certificat de concediu medical sau, după caz, adeverinţă din care să rezulte data încetării calităţii de asigurat (original);

-copie a formularului pentru înregistrarea accidentului de muncă (FIAM) sau copie a fişei de declarare a cazului de boală profesională BP2 pentru accident de muncă, respectiv boală profesională, unde este cazul.

3. Medicul expert analizeaza cazul respectiv pe baza prevederilor legale, a documentelor aduse de bolnav si a consultului general, apoi intocmeste o decizie in care prevede pierderea totala sau cel putin pe jumatate a capacitatii de munca, precizandu-se si grupa in care incadreaza respectivul caz:

-Gradul I – reprezinta pierderea totala a capacitatii de munca, de autoservire, de orientare in spatiu. Persoanele incadrate aici au nevoie de ingrijirea permanenta a altei persoana, pentru care va primi si o indemnizatie de insotitor. Aceasta suma se stabileste anual, nu poate fi mai mica decat decat salariul minim brut pe economie si se pastreaza chiar si atunci cand se face trecerea de la pensia de invaliditate la cea pentru limita de varsta.

-Gradul II – reprezinta pierderea totala a capacitatii de munca, cu pastrarea insa a capacitatii de autoservire, in aceasta situatie nefiind necesara ajutorul unui insotitor.

-Gradul III – pierderea a cel putin jumatate din capacitatea de munca. Decizia medicală de încadrare într-un grad de invaliditate se emite în termen de 45 de zile de la data înregistrării cererii şi se comunică în termen de 5 zile de la emitere.

4. Daca bolnavul nu este de acord cu decizia acestei comisii, o poate contesta la casa teritoriala de pensii in permen de 30 de zile de la instiintare.

5. Se demareaza o alta ancheta, in care reprezentantii casei teritoriale de pensii pot solicita ajutorul Institutului National de Expertiza Medicala si Recuperarea Capacitatii de Munca. Si aceasta decizie poate fi contestata la instanta judecatoareasca de care apartine persoana respectiva, in termen de 30 zile.

 

Revizuirea medicală

Are loc periodic, la un interval de 6 sau 12 luni de la pensionarea medicala pana in momentul implinirii varstei standard de pensionare. Revizuirea medicală se poate efectua şi la cererea pensionarilor, dacă starea sănătăţii lor s-a îmbunătăţit sau, după caz, s-a agravat. După fiecare revizuire medicală, medicul expert al asigurărilor sociale emite o nouă decizie medicală asupra capacităţii de muncă, prin care se stabileşte, după caz:

-menţinerea în acelaşi grad de invaliditate;

-încadrarea in alt grad de invaliditate;

-redobândirea capacităţii de muncă.

Dreptul la pensie de invaliditate se modifică sau încetează începând cu luna următoare celei în care s-a emis decizia medicală asupra capacităţii de muncă, emisă în urma revizuirii medicale.

!!! Neprezentarea, din motive imputabile pensionarului, la revizuirea medicală atrage suspendarea plăţii pensiei începând cu luna următoare celei în care era prevăzută revizuirea medicală sau, după caz, încetarea plăţii pensiei, în condiţiile legii.

серпухов развлечения

Nu mai sunt supuşi revizuirii medicale periodice pensionarii de invaliditate care:

-prezintă invalidităţi care afectează ireversibil capacitatea de muncă;

-au împlinit vârstele standard de pensionare prevăzute de lege;

-au vârsta mai mică cu până la 5 ani faţă de vârsta standard de pensionare şi au realizat stagiile complete de cotizare, prevăzute de lege.

 

Documente necesare la revizuirea medicala periodica:

-decizia medicala de incadrare intr-unul din gradele de invaliditate

-documentatia medicala intocmita de spitalul ce efectueaza asistenta medicala: referatul medical, bilet de iesire din spital sau copie dupa foaia de observatie clinica, examene complementare, explorari functionare suplimentare, date din fisa de evidenta a bolnavului

– talonul de pensie

-buletinul de identitate.

 

Programe recuperatorii

Pensionarii de invaliditate care sunt supuşi revizuirii medicale au obligaţia de a urma programele recuperatorii întocmite de medicul expert, în vederea reintegrării socio-profesionale. Neîndeplinirea, din motive imputabile pensionarului, a programelor recuperatorii atrage suspendarea plăţii pensiei începând cu luna următoare constatării. Casele teritoriale de pensii efectuează controlul asupra respectării programelor recuperatorii, pe baza normelor metodologice emise.

 

Stabilirea drepturilor de pensie de invaliditate

Cererea de pensionare, împreună cu actele doveditoare, se depune de către solicitant la casa teritorială de pensii. La stabilirea pensiei de invaliditate, se acordă un stagiu potenţial, determinat ca diferenţă dintre stagiul complet de cotizare şi stagiul de cotizare realizat până la data acordării pensiei de invaliditate. Stagiul potenţial rezultat nu poate fi mai mare decât stagiul de cotizare pe care persoana l-ar fi putut realiza de la data acordării pensiei de invaliditate până la împlinirea vârstei standard de pensionare, prevăzută de lege, la care poate solicita pensie pentru limită de vârstă.

Pentru stagiul potenţial, acordat persoanelor în drept să obţină o pensie de invaliditate, punctajul lunar este de:

-0,70 puncte pentru gradul I de invaliditate;

-0,55 puncte pentru gradul II de invaliditate;

-0,35 puncte pentru gradul III de invaliditate.

Indemnizaţia de însoţitor: pensionarii încadraţi în gradul I de invaliditate au dreptul, în afara pensiei, la o indemnizaţie pentru însoţitor, în cuantum fix. Cuantumul indemnizaţiei pentru însoţitor reprezintă 80% din valoarea unui punct de pensie.

Drepturi de autor © 2021 Psihiatrie si Psihologie Bucuresti