Ordinul 692/2013:criterii de incadrare in handicap pt boli psihice: intarziere mentala, autism, demente, tulb. de personalitate, psihoze

Extras din Ordinul nr. 692/2013 > Art. I. > Alineat > ” > CAPITOLUL 1 – Funcţiile mentale

I.1. EVALUAREA PERSOANELOR CU DEZVOLTARE INCOMPLETĂ A FUNCŢIILOR MENTALE, ÎN VEDEREA ÎNCADRĂRII ÎN GRAD DE HANDICAP*

* Se referă la retardul mintal/întârzierea mentală

PARAMETRI FUNCŢIONALI

1. Evaluarea comportamentului adaptativ, respectiv: a) capacitatea de învăţare (QI, memorie, atenţie); b) nivelul de dezvoltare bio-psiho-comportamentală (vârsta mentală, nivelul dezvoltăriilimbajului); c) nivelul de autonomie socială. 2. Instrumente de lucru: a) examen psihiatric; b) teste psihologice; c) scala GAFS (Global Assesment of Functioning Scale).

DEFICIENŢĂ UŞOARĂ

HANDICAP UŞOR

a) întârzierea mintală uşoară (nivel QI 50-55 până la 70); b) scor GAFS 61-80; c) prezintă capacitate de comunicare orală şi scrisă, dar manifestă o întârziere de 2-3 ani înevoluţia şcolară, fără ca aceasta să fie determinată de carenţe educative, dificultăţi de învăţareşi gândire deficitară. Carenţele se manifestă numai în cazul solicitării intelectuale; d) se pot antrena în activităţi simple; e) pot desfăşura activităţi lucrative dacă beneficiază de servicii de sprijin.

DEFICIENŢĂ MEDIE

HANDICAP MEDIU**

a) întârzierea mintală uşoară, asociată cu o altă deficienţă fizică, senzorială, epilepsie şi/sautulburări comportamentale (care necesită tratament şi monitorizare de specialitate); b) întârzierea mintală moderată (nivel QI 35-40 până la 50-55); c) scor GAFS 51-60; d) îşi însuşesc cu dificultate operaţiile elementare, însă pot învăţa să scrie şi să citească cuvintescurte; au deprinderi elementare de autoservire şi se adaptează la activităţi simple de rutină; au capacităţi de autoprotecţie suficiente, putând fi integraţi în comunitate şi să desfăşoare activităţi lucrative în condiţii protejate.

DEFICIENŢĂ ACCENTUATĂ

HANDICAP ACCENTUAT***

a) întârzierea mintală accentuată (nivel QI 20-25 până la 35-40); b) scor GAFS 31-50; c) adaptarea la situaţii noi nu se realizează conform vârstei cronologice; d) persoana are un ritm de dezvoltare lent, curba de perfecţionare este plafonată, având locblocaje psihice; e) sunt capabili să efectueze sarcini simple sub supraveghere, au nevoie de servicii de sprijin şise pot adapta la viaţa de familie, comunitate.

DEFICIENŢĂ GRAVĂ

HANDICAP GRAV

a) întârzierea mintală profundă (nivel QI sub 20-25); b) scor GAFS 21-30 grav, fără asistent personal; c) scor GAFS 1-20 grav, cu asistent personal. Minimă dezvoltare senzitivo-motorie, reacţionează la comenzi simple îndelung executate, aunevoie de asistenţă permanentă fiind incapabili de autoconducţie şi autocontrol.

** În funcţie de severitatea deficienţei asociate se va trece la handicap accentuat sau grav.

*** În funcţie de severitatea deficienţei asociate se va trece la handicap grav.

ACTIVITĂŢI – LIMITĂRI

PARTICIPARE – NECESITĂŢI

HANDICAP UŞOR

a) dezvoltă, de regulă, aptitudini sociale şi de comunicare în timpul anilor preşcolari, au o deteriorare minimă în ariile senzitivo-motorii; b) pot achiziţiona cunoştinţe şcolare corespunzătoare nivelului clasei a VI-a, capătă aptitudini sociale şi profesionale adecvate pentru autoîntreţinere, pot trăi satisfăcător în societate, dacă nu există o tulburare asociată; c) uneori asociază tulburări de comportament care pot atinge intensitatea unor acte antisociale, adicţii de substanţe psihoactive. a) au nevoie de sprijin pentru inserţie socială pe piaţamuncii pentru a dobândi abilităţi de trai independent,prin serviciile de consiliere şi orientare vocaţională/profesională; b) monitorizare de specialitate şi măsuri educative în cazul celor cu comportament deviant.

HANDICAP MEDIU

a) pot beneficia de pregătire profesională şi, cu supraveghere moderată, pot avea grijă de ei înşişi; b) pot efectua activităţi lucrative; c) au nevoie de servicii de sprijin. a) au nevoie de sprijin pentru însuşirea unei meserii,în funcţie de abilităţi/aptitudini; b) implicarea agenţiei de formare profesională estenecesară pentru inserţia socială pe piaţa muncii; c) suport psihoterapeutic pentru cei cu tulburări de comportament, care necesită monitorizare de specialitate.

HANDICAP ACCENTUAT

a) au o dezvoltare psihomotorie redusă; b) pot dobândi deprinderi igienice elementare; c) pot efectua sarcini simple. a) pot desfăşura activităţi simple; b) au nevoie de sprijin pentru a efectua activităţilepentru care au fost pregătiţi.

HANDICAP GRAV

– dependenţă parţială sau totală de ajutorul altei persoane – în funcţie de rezultatul evaluării complexe şi destabilirea gradului de autonomie personală, potbeneficia de asistent personal.

I.2. EVALUAREA PERSOANELOR CU VÂRSTA CRONOLOGICĂ DE PESTE 18 ANI CU TULBURARE DE SPECTRU AUTIST, ÎN VEDEREA ÎNCADRĂRII ÎN GRAD DE HANDICAP

PARAMETRI FUNCŢIONALI

1. Evaluarea se va centra pe surprinderea gradului de dezvoltare a: a) abilităţilor socioafective; b) abilităţilor cognitive şi abilităţilor dependente de funcţiile executivecentrale; c) abilităţilor somatice şi motorii. 2. Instrumente de lucru: a) examen psihiatric; b) teste psihologice specifice.

DEFICIENŢĂ UŞOARĂ

HANDICAP UŞOR

a) socializare: afectarea calitativă uşoară a interacţiunii sociale; b) limbaj: afectarea calitativă a limbajului expresiv; c) autoîntreţinere: afectarea calitativă a abilităţilor de autoîntreţinere;

DEFICIENŢĂ MEDIE

HANDICAP MEDIU

a) socializare: afectarea calitativă moderată a interacţiunii sociale; b) limbaj: afectarea calitativă şi cantitativă a limbajului expresiv; c) autoîntreţinere: afectarea calitativă şi cantitativă a abilitaţilor de autoîntreţinere.

DEFICIENŢĂ ACCENTUATĂ

HANDICAP ACCENTUAT

a) socializare: afectarea calitativă şi cantitativă accentuată interacţiuniisociale, cu interacţiune socială posibilă într-un mediu controlat; b) limbaj: afectarea calitativă şi cantitativă a limbajului expresiv şi receptiv; c) autoîntreţinere: afectarea calitativă şi cantitativă a abilităţilor de autoîntreţinere, cu nevoia de ajutor din partea adultului.

DEFICIENŢĂ GRAVĂ

HANDICAP GRAV

a) socializare: afectarea calitativă şi cantitativă severă a interacţiunii sociale, interacţiune socială limitată la familie, interacţiunea cu mediul social exterior familiei este mediată de adult; b) limbaj: absenţa dezvoltării limbajului (expresiv şi receptiv) saudezvoltarea limbajului cu afectarea rolului de comunicare; c) autoîntreţinere: absenţa abilităţilor de autoconducere şi autodeterminare sau efectuarea sub supravegherea adultului a activităţilor de autoîngrijire şi autoservire.

ACTIVITĂŢI – LIMITĂRI

PARTICIPARE – NECESITĂŢI

HANDICAP UŞOR

a) dezvoltă aptitudini sociale şi de comunicare, cu limitare uşoară b) capătă aptitudini profesionale adecvate pentru autoîntreţinere – au nevoie de sprijin pentru inserţie socialăpe piaţa muncii pentru a dobândi abilităţi detrai independent prin serviciile de orientare şi consiliere vocaţională/profesională

HANDICAP MEDIU

a) dezvoltă aptitudini sociale şi de comunicare, cu limitare moderată b) capătă aptitudini profesionale limitate şi, cu supraveghere moderată, pot avea grijă de ei înşişi c) pot efectua activităţi lucrative d) au nevoie de servicii de sprijin a) au nevoie de sprijin pentru însuşirea uneimeserii, în funcţie de abilităţi/aptitudini b) consiliere şi orientare profesională pentruinserţia pe piaţa muncii

HANDICAP ACCENTUAT

a) dezvoltă aptitudini sociale şi de comunicare limitate, cu interacţiune socială posibilă într-un mediu controlat b) pot asocia tulburări afective, emoţionale şi de conduită a) pot desfăşura activităţi simple, stereotipe b) au nevoie de sprijin şi supravegherepentru a efectua activităţi de terapie ocupaţională c) monitorizare şi măsuri educative şiterapeutice în cazul celor cu comportament deviant

HANDICAP GRAV

a) integrare socială perturbată, limitată la un grup restrâns de persoane din mediul familial şi extrafamilial b) limbaj cu rol de comunicare restrânsă c) pot dobândi deprinderi de autoservire, în condiţii de sprijin d) pot efectua sarcini simple – în funcţie de rezultatul evaluării complexeşi de stabilirea gradului de autonomiepersonală, pot beneficia de asistent personal

II. EVALUAREA PERSOANELOR CU REGRESIE (DETERIORARE) A FUNCŢIILOR INTELECTUALE ÎN VEDEREA ÎNCADRĂRII ÎN GRAD DE HANDICAP*

* Se referă la demenţe atrofico-degenerative şi la cele organice, caracterizate prin alterarea persistentă şi progresivă atât a funcţiilor cognitive (memorie, intelect, limbaj, judecată), cât şi a celor noncognitive (afectivitate, percepţie, comportament).

PARAMETRI FUNCŢIONALI

– examen psihiatric; – teste psihologice (MMSE, Reisberg); – scala GAFS; – CT; RMN.

DEFICIENŢĂ UŞOARĂ

HANDICAP UŞOR

– scor MMSE 21-25; – scor GAFS 61-80; – deteriorare cognitivă; – uită evenimentele recente; – ezitare în a răspunde la întrebări.

DEFICIENŢĂ MEDIE

HANDICAP MEDIU

– scor MMSE 15-20; – scor GAFS 51-60; – tulburări de memorie şi tulburări psihice de intensitate medie; – orientarea se realizează cu dificultate, informaţiile slab fixate; – deteriorare socială moderată cu dificultăţi în activitatea profesională.

DEFICIENŢĂ ACCENTUATĂ

HANDICAP ACCENTUAT

– scor MMSE 10-14; – scor GAFS 31-50; – deteriorare severă în funcţionarea socială, profesionala şi familială; – uitarea conversaţiei recente, a evenimentelor curente; – pot să existe modificări marcate ale personalităţii, afectului şi comportamentului; – se însoţesc frecvent de halucinaţii, delir, depresie şi anxietate.

DEFICIENŢĂ GRAVĂ

HANDICAP GRAV

– scor MMSE <= 9; – scor GAFS 21-30 grav fără asistent personal; – scor GAFS 1-20 grav cu asistent personal; – uitarea numelor celor apropiaţi şi a datelor personale; – incapacitate de memorare; – deteriorarea judecăţii, a controlului pulsional; – lipsa capacităţii de autodeterminare şi autoservire.

În procesul evaluării complexe este necesar să fie identificate elemente precum: factorii motivaţionali sau emoţionali (ideaţia delirantă, halucinaţiile, depresia, tulburările de comportament), factori care pot influenţa nivelul general de funcţionare cognitivă, capacitatea adaptativă şi gradul de autonomie personală şi socială a persoanei evaluate. Afazia, cu dificultatea înţelegerii comenzilor sau a exprimării răspunsului corect la o întrebare, poate influenţa interpretarea unei examinări.

Cerinţa de bază pentru demenţă este dovada declinului memoriei şi a gândirii, declin care să aibă un grad suficient pentru a afecta autonomia personală şi socială (capacitatea de autoîngrijire – inclusiv controlul sfincterian – şi capacitatea de autoservire, autogospodărire, mobilizare, comunicare).

Evaluarea statusului funcţional şi psihoafectiv se realizează avându-se în vedere condiţia obligatorie de integritate psihică şi mentală a persoanei pentru a fi aptă să efectueze activităţile de bază şi instrumentale ale vieţii de zi cu zi, astfel încât este necesar să se identifice următoarele elemente:

a) gradul deteriorării cognitive prin examenul MMSE, raportat la nivelul de studii al persoanei evaluate;

b) gradul funcţionalităţii adaptative sociale prin scala de evaluare clinică şi funcţională GAFS;

c) alte elemente care furnizează informaţii despre contextul sociofamilial în care persoana trăieşte.

ACTIVITĂŢI – LIMITĂRI

PARTICIPARE – NECESITĂŢI

HANDICAP UŞOR

– Pot desfăşura activităţi suprasolicitări fizice/psihice, în condiţii de confort psihic şi fizic, în mediu colectiv. – Sprijin pentru a fi menţinuţi în activitatesau pentru desfăşurarea acesteia la domiciliuori în colaborare.

HANDICAP MEDIU

– Pot desfăşura activităţi specializate, având nevoie de îndrumare periodică. – Sprijin pentru a fi menţinuţi în activitatesau pentru desfăşurarea acesteia la domiciliu ori în colaborare.

HANDICAP ACCENTUAT

– Sprijin pentru autoservire, îngrijire, viaţă socială, autodeterminare. – Sprijin în desfăşurarea activităţilor cotidieneşi implicare în viaţa socială prin asigurarea participării la anumite acţiuni preferate.

HANDICAP GRAV

– Dependenţă parţială sau totală de ajutorul altei persoane. – În funcţie de rezultatul evaluării complexeşi de stabilirea gradului de autonomiepersonală, pot beneficia de asistent personal.

III. EVALUAREA PERSOANELOR CU TULBURĂRI DE PERSONALITATE ÎN VEDEREA ÎNCADRĂRII ÎN GRAD DE HANDICAP*

PARAMETRI FUNCŢIONALI

a) examen psihiatric b) examen psihologic: testarea funcţiilor cognitive, afective, acomportamentului şi a personalităţii (prin teste psihometrice şi probe proiective)

DEFICIENŢĂ UŞOARĂ

HANDICAP UŞOR

decompensări de scurtă durată cu frecvenţă rară (1-2/an), de intensitatenevrotică, cu remisiuni bune, spontan sau sub tratament

DEFICIENŢĂ MEDIE

HANDICAP MEDIU

a) decompensări mai dese (2-3/an), de durată mai lungă, nevrotice, cuexacerbări comportamentale, eventual cu asocierea consumului desubstanţe toxice b) tulburările pot fi compensate parţial prin tratament

DEFICIENŢĂ ACCENTUATĂ

HANDICAP ACCENTUAT

a) decompensări frecvente (peste 3/an) de intensitate psihotică, eventualeelemente deteriorative, eficienţă terapeutică slabă, asociere cu consumulde substanţe toxice b) dificultate majoră de relaţionare socio-profesională si familială, conflictualitate marcată

* Se referă la tipurile de tulburări de personalitate (boli structurale-psihopatii):

a) tulburare de personalitate paranoidă;

b) tulburare de personalitate schizoidă;

c) tulburare de personalitate antisocială;

d) tulburare de personalitate instabil-emoţională: de tip impulsiv şi de tip borderline.

N.B. În stabilirea deficienţei funcţionale se vor avea în vedere:

a) tipul tulburării de personalitate;

b) frecvenţa şi intensitatea decompensărilor (de tip psihotic);

c) durata decompensărilor,

d) răspunsul terapeutic şi calitatea remisiunilor;

e) integrarea socio-comunitară şi profesională;

f) toxicofilia asociată.

ACTIVITĂŢI – LIMITĂRI

PARTICIPARE – NECESITĂŢI

HANDICAP UŞOR

– Pot presta orice activitate profesională în funcţie de calificare, cu evitarea celor care impun responsabilitate şi contact cu publicul. – Participare fără restricţii – activitateaprofesională într-un loc de muncă accesibil,având un rol psihoterapeutic important. – Monitorizare medico-psihosocială pentru prevenirea decompensărilor de tip psihotic.

HANDICAP MEDIU

– Pot efectua numeroase activităţi profesionale în funcţie de calificare, fără suprasolicitare psihică, într-o ambianţă relaţională adecvată. – Transferul activităţilor de vârf, de responsabilitate şi mai ales decizionale, altor membri ai echipei. – Participare cu condiţia realizării unui climatprofesional tolerant din partea conducerii şia colectivului de muncă, fără tensiuni psihice în scopul inserţiei profesionale sau menţinerii în activităţi organizate; – Monitorizare medico-psihosocială.

HANDICAP ACCENTUAT

– Pot executa nenumărate activităţi profesionale în funcţie de calificarea însuşită sau în curs de formare, fără solicitare psihică accentuată, responsabilităţi sau contact cu publicul. – Facilitarea relaţiilor interpersonale încolectivul de lucru, în vederea inserţieisociale.

IV. EVALUAREA PERSOANELOR CU PSIHOZE MAJORE ÎN VEDEREA ÎNCADRĂRII ÎN GRAD DE HANDICAP*

PARAMETRI FUNCŢIONALI

– examen psihiatric (aprecierea clinică a intensităţii tulburării psihice şi a prognosticului apropiat al afecţiunii); – examen psihologic: testarea funcţiilor cognitive, afective, acomportamentului şi a personalităţii (prin teste psihometrice şi probeproiective); – scala GAFS;

DEFICIENŢĂ UŞOARĂ

HANDICAP UŞOR

– scor GAFS 61-80; În forme clinice reziduale.

DEFICIENŢĂ MEDIE

HANDICAP MEDIU

– scor GAFS 51-60; În remisiuni cu dispariţia fenomenelor delirante şi halucinatorii permiţândreluarea activităţii la un nivel inferior.

DEFICIENŢĂ ACCENTUATĂ

HANDICAP ACCENTUAT

– scor GAFS 31-50. În formele catatonice, dezorganizate (hebefrenice), paranoide,nediferenţiate, necontrolate terapeutic.

DEFICIENŢĂ GRAVĂ

HANDICAP GRAV

– Scor GAFS 21-30, grav fără asistent personal. – Scor GAFS 1-20 grav, cu asistent personal. În formele cu evoluţie progredientă severă a personalităţii şi acomportamentului, cu potenţial antisocial

* Se referă la psihoze majore, care se manifestă prin pierderea capacităţii de testare a realităţii, de obicei cu halucinaţii, deliruri sau tulburări de gândire şi pierderea limitelor egoului:

a) schizofrenie (debut până la împlinirea vârstei de 35 de ani, cu persistenţa simptomelor timp de cel puţin 6 luni, conform ICD 10);

b) alte psihoze majore cu debut precoce (copilărie-adolescenţă): tulburarea schizoafectivă de tip depresiv sau de tip bipolar, psihoze afective (depresia majoră cronică, tulburarea afectivă bipolară);

c) psihoze grefate pe o întârziere mentală, indiferent de gradul acesteia şi de vârsta solicitantului;

d) psihoze la care se asociază o tulburare de personalitate (structurală);

e) psihoze majore, indiferent de vârstă, la persoane fără venituri.

N.B: La evaluarea gradului de handicap în schizofrenie se vor avea în vedere:

a) forma clinică: catatonică, hebefrenică, paranoidă, nediferenţiată, reziduală, simplă;

b) tipul de evoluţie:

– cronică, cu sau fără episoade de acutizare;

– în remisiune (când o persoană cu schizofrenie nu mai prezintă niciun semn de tulburare);

c) cooperarea la monitorizarea medicală şi eficienţa acţiunilor psihoterapeutice;

d) climatul familial şi socioprofesional;

e) spitalizări frecvente, instituţionalizare.

ACTIVITĂŢI – LIMITĂRI

PARTICIPARE – NECESITĂŢI

HANDICAP UŞOR

– Pot presta activităţi în condiţii de confort psihic şi fizic din punct de vedere al ambianţei relaţionale şi materiale. – Sunt contraindicate activităţile care implică suprasolicitare psihică, stresante şi cu responsabilitate ridicată. – Sprijin pentru menţinerea în activitate,activităţi organizate, accesibile. – Monitorizarea medico-psihosocială laserviciul teritorial de psihiatrie.

HANDICAP MEDIU

– Pot desfăşura activităţi, cu program integral sau parţial, în acelaşi loc de muncă. – Schimbarea locului de muncă se va face numai dacă acesta este corespunzător din punctele de vedere ale solicitării psihice şi al relaţiilor interpersonale. – Evitarea profesiunilor cu risc de acutizare a tulburării. – Sprijin pentru menţinere în acelaşi loc demuncă sau pentru eventuala schimbare alocului de muncă. – Facilitarea relaţionării interpersonale în colectivul de lucru. – Sprijin pentru monitorizarea medicopsihosocială.

HANDICAP ACCENTUAT

– Nu pot desfăşura activităţi profesionale organizate, indiferent de natura şi nivelul de solicitare. – Eventual activităţi în secţii de ergoterapie- terapie ocupaţională, cu rol psihoterapeutic. – Au afectată parţial capacitatea de autodeterminare şi autoservire. – Nu necesită supraveghere permanentă din partea altei persoane. – Sprijin familial pentru respectareatratamentului de specialitate, cooperare laactivităţile de psihoterapie sau/şi terapie ocupaţională. – Asigurarea unui climat comunitar şi familial de înţelegere, sprijin, fără factori stresanţi psihoafectivi.

HANDICAP GRAV

– Dependenţă parţială sau totală de ajutorul altei persoane. – În funcţie de rezultatul evaluării complexeşi de stabilirea gradului de autonomiepersonală, poate beneficia de asistent personal.”
Drepturi de autor © 2021 Psihiatrie si Psihologie Bucuresti